Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 78
Rank K.Rank
Số Skin 86
860,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Rank
Số Skin 86
860,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Rank
Số Skin 70
700,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Rank
Số Skin 87
870,000đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 107
1,070,000đ
Số Tướng 82
Rank K.Rank
Số Skin 90
900,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Rank
Số Skin 89
890,000đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 89
890,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Rank
Số Skin 96
960,000đ
Số Tướng 92
Rank K.Rank
Số Skin 93
930,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Rank
Số Skin 123
1,230,000đ
Số Tướng 90
Rank K.Rank
Số Skin 82
820,000đ
Số Tướng 85
Rank K.Rank
Số Skin 73
750,000đ
Số Tướng 84
Rank K.Rank
Số Skin 98
980,000đ
Số Tướng 82
Rank K.Rank
Số Skin 88
880,000đ
Số Tướng 79
Rank K.Rank
Số Skin 89
890,000đ
Số Tướng 85
Rank K.Rank
Số Skin 90
900,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Rank
Số Skin 122
1,220,000đ
Số Tướng 85
Rank K.Rank
Số Skin 95
950,000đ
Số Tướng 81
Rank K.Rank
Số Skin 80
800,000đ